St Osyth No 1
St Osyth No 1

Fishing boat abandoned near St Osyth

St Osyth No 1

Fishing boat abandoned near St Osyth